کارگاه های علمی

بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

دبیرخانه کنگره قرآن، عترت و سلامت


ایمیل کنگره قرآن، عترت و سلامت : info@quran-health.com
تلفن: 86622603-021
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران