ارتباط با ما

ایمیل کنگره سلامت در اربعین :

 info@quran-health.com


ایمیل کنگره قرآن، عترت و سلامت : info@quran-health.com
تلفن: 86622603-021
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران